Pracownia
Edukacyjno - Terapeutyczna

KLUCZ

 

Superwizja i konsultacje

SUPERWIZJA

Jeżeli Twój uczeń z autyzmem:

 • prezentuje zachowania trudne

 • ma trudności z realizacją podstawy programowej

 • nie ma wprowadzonej komunikacji alternatywnej czy wspomaganej AAC

to zapraszam do skorzystania z superwizji dla placówek.

Superwizja w placówce obejmuje:

 • obserwację bezpośrednią (np. w klasie) lub pośrednią (analiza nagrania wysłanego wcześniej przez placówkę)

 • analizę arkuszy uzupełnionych przez nauczyciela/terapeutę/rodzica

 • opracowanie programu terapeutycznego dla ucznia z autyzmem

 • opracowanie materiałów/pomocy terapeutycznych dla ucznia z autyzmem

 • konsultacje z nauczycielem/nauczycielami pracującymi z danym uczniem

Każdy nauczyciel superwizji otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie.

Zapraszam do gabinetu dzieci, młodzież i dorosłych z następującymi zaburzeniami:

 • spectrum autyzmu (autyzm/autyzm
 • atypowy/Zespół Aspergera)
 • zespół FAS (płodowy zespół alkoholowy)
 • ADHD
 • zaburzenia zachowania
 • niepełnosprawność intelektualna
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • trudności w uczeniu się
 • inne

KONSULTACJE

Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi i wspomagającymi/terapeutami placówek, do których uczęszczają klienci objęci terapią w Pracowni KLUCZ są bezpłatne. Konsultacje mogą mieć formę:

 • indywidualnego spotkania w gabinecie

 • kontaktu telefonicznego

 • kontaktu mailowego

W przypadku konsultacji w gabinecie i telefonicznych należy wcześniej ustalić termin

Pracownia Edukacyjno - Terapeutyczna KLUCZ

ul. Żeromskiego 10/2
65-066 Zielona Góra