Pracownia
Edukacyjno - Terapeutyczna

KLUCZ

 

Terapia

Ścieżka wsparcia w Pracowni KLUCZ:
I etap – pierwsze spotkanie: wywiad z rodzicem/opiekunem bez dziecka + analiza dokumentacji (1 spotkanie)
II etap – obserwacja swobodna i bezpośrednia; diagnoza funkcjonalna (1-2 spotkania)
III etap – opracowanie Indywidualnego Planu Terapeutycznego
IV etap – przedstawienie rodzicom/opiekunom Indywidualnego Planu Terapeutycznego + weryfikacja (1 spotkanie)
V etap – objęcie wsparciem terapeutycznym w formie indywidualnych zajęć bądź grupowych
VI etap – weryfikacja celów Indywidualnego Planu Terapeutycznego co 3 miesiące podcza konsultacji z rodzicem/opiekunem (1 spotkanie)

Etap V i VI trwa wymiennie do czasu zakończenia interwencji terapeutycznej i osiągnięcia zamierzonych celów w IPT.

Pracownia KLUCZ oferuje wsparcie w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

TERAPIA INDYWIDUALNA

Podczas indywidualnych spotkań z klientem pracujemy nad deficytami wynikającymi z jego zaburzeń oraz nad realizacją celów ujętych na podstawie diagnozy funkcjonalnej.

Terapia indywidualna obejmuje także pracę na konkretnych sytuacjach problemowych, zgłoszonych przez rodzica/opiekuna i/lub klienta, np.

 • redukcję zachowań agresywnych w klasie szkolnej
 • wdrożenie treningu czystości
 • praca nad wybiórczością pokarmową
 • wprowadzenie komunikacji alternatywnej AAC
 • rozwój umiejętności poznawczych
 • itp.

 

TERAPIA GRUPOWA

Idąc za potrzebami dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, postanowiliśmy stworzyć trzy rodzaje terapii grupowej. Przy doborze uczestników do grupy uwzględniany jest wiek, kompetencje poznawcze oraz natężenie zachowań trudnych.

Terapia grupowa odbywa się również w oparciu o Indywidualny Plan Terapeutyczny dla każdego uczestnika, tzn. obowiązuje zakres tematyczny zajęć grupowych, ale cele są rozpisane dla każdego indywidualnie. Rodzice/opiekunowie otrzymają po pierwszym spotkaniu grupowym zakres tematyczny spotkań oraz sposoby weryfikacji osiągania indywidualnych celów w trakcie terapii grupowej.

Terapię prowadzą specjaliści przeszkoleni w danej dziedzinie.

SMAKOuczek

 • trening żywienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wybiórczością żywieniową

 • liczebność grupy: 2-4 uczestników

 • prowadzący: pedagog + dietetyk

 • czas trwania: 6 miesięcy

edukakTUS

 • trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

 • liczebność grupy: 2-4 uczestników

 • prowadzący: 2 trenerów TUS

 • czas trwania: 6 miesięcy

 

gAACek

 • trening komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC

 • terapia grupowa dla osób niemówiących lub komunikujących się w sposób niefunkcjonalnych (echolalia, mowa swoista, brak intencji komunikacyjnej)

 • terapia grupowa dla osób posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi systemami AAC (PECS, Mówik, gesty Makaton, książka komunikacyjna, GoTalk itp.)

 • terapia dla wszystkich, którzy chcą komunikować się, a do tej pory nie mieli takiej szansy, możliwości

 • liczebność grupy: 2-4 uczestników

 • prowadzący: 2 terapeutów AAC

 • czas trwania: 12 miesięcy

 

AMBULATORIUM TERAPII ZACHOWAŃ

 • forma doraźnego wsparcia terapeutycznego dla osób z silnym natężeniem zachowań trudnych, zagrażających jego bezpieczeństwu oraz otoczenia, np. zachowania agresywne

 • forma – spotkanie w gabinecie i/lub w domu klienta

 • podczas spotkań w ramach Ambulatorium udział bierze zespół terapeutyczny (np. pedagog specjalny, neurologopeda, dietetyk)

 • wizyta w ramach Ambulatorium obejmuje 3 – godzinne spotkanie z rodzicami/opiekunami i obserwację dziecka oraz opracowanie i przekazanie Programu Redukcji Zachowań Niepożądanych (prezentacja strategii pracy nad zachowaniami trudnymi)

 • po przekazaniu programu rodzice/opiekunowie ustalają harmonogram dalszych spotkań; standardowo zaleca się weryfikację programu po 1 miesiącu i ustalenie dalszych zaleceń

 • czas trwania interwencji zależy od potrzeb, oczekiwań rodziców/opiekunów

Pracownia Edukacyjno - Terapeutyczna KLUCZ

ul. Żeromskiego 10/2
65-066 Zielona Góra